Innusia

160 tekstów – auto­rem jest In­nu­sia.

Każdy z nas mu­si kiedyś przeżyć swoją własną walkę o niepodległość. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 11 marca 2011, 21:46

Po­między by­ciem "sa­mym" a "sa­mot­nym" jest nap­rawdę gi­gan­tyczna różnica. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 18 stycznia 2011, 19:38

Są ta­cy, którzy łapią życie pełny­mi garściami i ta­cy, którzy chcą to ro­bić. Różni­ca po­lega na tym, że ci pier­wsi czer­pią z niego to, co chcą mieć, a tym dru­gim prze­cieka ono przez palce. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 11 stycznia 2011, 18:44

Świado­mość, że dob­rze przeżyłam życie nie jest mi potrzebna.
Wys­tar­czy mi tyl­ko to, że będę mogła stwier­dzić z całą mocą, że cho­ciaż przez chwilę miałam ochotę wziąć moc­niej­szy wdech i uśmie­chnąć się, uśmie­chnąć się całą sobą i płakać ze szczęścia. Przez mo­ment móc po­myśleć "A więc tak pachnie szczęście" i być wte­dy praw­dzi­wie, praw­dzi­wie szczęśliwą.To wystarczy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 stycznia 2011, 21:02

"Wie­czna młodość - prag­nienie wielu.
Wie­czne życie - prag­nienie każdego." 

myśl
zebrała 15 fiszek • 8 listopada 2010, 07:32

W chwi­li, w której zaczy­namy żyć marze­niami, nasze życie się kończy.
Ale to nie znaczy, że nie może się zno­wu zacząć, prawda? 

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 listopada 2010, 22:29

Naj­gorzej jest, gdy umiera ktoś po­między 10 a 25 ro­kiem życia. Bo to właśnie w tym ok­re­sie człowiek... zaczy­na żyć. Zaczy­na nap­rawdę poz­na­wać świat, uczy się przy­jaźnić, uczy się kochać.

_____________________________________________
In­spi­rac­ja: książka: "Ka­mienie na szaniec" 

myśl
zebrała 42 fiszki • 24 października 2010, 20:51

Jeśli znasz ko­goś, kto przez cały czas się śmieje, ob­serwuj go. Kiedy tyl­ko możesz, ob­serwuj, i upew­nij się, że ten śmiech jest praw­dzi­wy. Bo ta­ki ból, który skry­wa się pod maską szczęścia jest największy. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 15 października 2010, 16:52

Miłość to umiejętność la­tania bez skrzy­deł, jeśli tyl­ko ta oso­ba jest obok. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 10 października 2010, 21:22

Wiara w Bo­ga nie oz­nacza wiary w Niebo. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 6 października 2010, 22:31
Innusia

---

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Innusia

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność